Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Reset C&T BV, hierna te noemen CADJOBS.nl, gevestigd te Rotterdam.

1. Een met CADJOBS.nl gesloten overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door CADJOBS.nl van de opdracht. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door CADJOBS.nl zijn bevestigd.

3. Een kandidaat wordt voor periode van 1500 gewerkte uren via CADJOBS.nl gedetacheerd voordat hij/zij bij de opdrachtgever in vaste dienst treedt, in dat geval vervalt de hieronder genoemde Werving & Selectiefee. Duurt de detacheringsperiode korter dan de vooraf overeengekomen gewerkte uren dan is het de opdrachtgever en/of aan haar gelieerde partijen niet toegestaan de medewerker binnen 9 maanden na beëindiging van de werkzaamheden, al dan niet via een 3de partij, een dienstverband aan te bieden en/of werkzaamheden te laten verrichten.

4. De fee voor Werving & Selectie (kandidaat treedt per direct in dienst bij opdrachtgever, althans gaat per direct werkzaamheden bij opdrachtgever verrichten) bedraagt driemaal het bruto maandsalaris overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, althans overeenkomst van opdracht, gebaseerd op een fulltime werkweek.

5. Opdrachtgevers kunnen alleen gebruik maken van de Werving & Selectie optie wanneer een kandidaat meer dan 8 jaar werkervaring heeft.

6. De Werving & Selectiefee wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst gefactureerd.

7. Indien arbeidsovereenkomst binnen wettelijk vastgestelde proeftijd ontbonden wordt crediteert CADJOBS.nl 90% van de gefactureerde Werving & Selectiefee. Indien de kandidaat  wederom binnen een jaar na ontbinding in dienst treedt en/of werkzaamheden verricht, al dan niet via een 3de partij, bij de opdrachtgever en/of aan haar gelieerde partijen, is opdrachtgever alsnog de gecrediteerde 90% verschuldigd. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien overeengekomen is te adverteren, dan worden de overeengekomen advertentiekosten in rekening gebracht direct na reservering in de media.

9. Betaling van de factuurbedragen dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Compensatie is uitgesloten.

10. Indien geen betaling optreedt, is CADJOBS.nl gerechtigd 1 % rente per maand in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van wanbetaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de vordering, met een minimum van € 75,- exclusief BTW.

11. Voordrachten en presentatie van kandidaten komen tot stand naar best inzicht en conform de normen van goed vakmanschap; CADJOBS.nl gaat er daarbij van uit, dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

12. Alle gegevens die betrekking hebben op bedrijf en/of kandidaten blijven eigendom van CADJOBS.nl. Zij dienen zeer vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

13. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; CADJOBS.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder ook begrepen gevolgschade - van kandidaten die op tijdelijke basis werkzaamheden verricht hebben en van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

14. Indien opdrachtgever CADJOBS.nl kandidaat uitnodigt voor kennismakingsgesprek bevestigt opdrachtgever hiermee dat deze akkoord gaat met detacheringstarieven en/of Werving & Selectiefee, detacheringsperiode en overnametermijn genoemd in de voordracht en/of presentatie.

15. Indien een kandidaat door CADJOBS.nl is gepresenteerd bij een opdrachtgever en deze alsnog binnen een jaar in dienst treedt en/of werkzaamheden verricht, al dan niet via een 3de partij, bij deze opdrachtgever en/of aan haar gelieerde partijen, is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd genoemd in de presentatie, met een minimum van €15.000,-. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

16. Een opdrachtgever gaat akkoord dat kandidaat door CADJOBS.nl is gepresenteerd en vertegenwoordigd wordt tenzij opdrachtgever binnen 48 uur na presentatie meldt dat kandidaat, binnen een termijn van maximaal 6 maanden voor presentatie door CADJOBS.nl, zelf gesolliciteerd heeft bij opdrachtgever, en/of door een 3de partij voorgedragen of gepresenteerd is.

17. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.